6 October 2019

Välkommen till Lund, Anders Ygeman!

Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman kommer under måndagen 7 oktober att besöka MAX IV för att prata om forskning inom energiteknik samt om AI och datahantering. Big Science Sweden vill passa på att peka på några viktiga punkter som kräver handling nu.

MAX IV och ESS är två unika forskningsanläggningar som skapar möjligheter för teknikutveckling inom bland annat AI, datahantering och energiteknik.

Just nu byggs de två kraftfullaste partikelacceleratorerna i världen i Lund - Max IV och ESS. MAX IV är Sveriges största och mest ambitiösa satsning på forskningsinfrastruktur och är världens ljusstarkaste synkrotronljusanläggning sedan den invigdes 2016. ESS kommer att bli världens mest kraftfulla neutronkälla och öppnar för användare 2023.

Dessa två anläggningar kommer inte bara skapa förutsättningar för excellent forskning i framkant som levererar nobelpris då forskare gör banbrytande upptäckter inom allt från unik materialforskning, framtidens miljövänliga energi till effektiva mediciner. Anläggningarna kommer även driva teknikutveckling inom ett antal områden i egenskap av att vara stora komplexa fabriker. Områdena är till exempel AI, datahantering, kontrollsystem för morgondagens industri, morgondagens magneter för cancerbehandling och avancerade algoritmer och datahantering för självkörande bilar.

Vad behöver Sverige göra för att dra maximal nytta av ESS och Max IV i ett perspektiv av energiteknik, AI och datahantering?

  • Dra nytta av mängden data! Säkerställ att ESS och Max IV har ett uppdrag i att tillgängliggöra data så att viktiga plattformar för att träna algoritmer och bygga kunskap kan formeras.
  • Skapa en institutliknande struktur runt MAX IV för att samla och tillgängliggöra teknik runt storskaliga forskningsanläggningar. Detta för att synliggöra den kunskap som byggs upp kring MAX IV och ESS men även den som har byggts upp runt CERN genom flera framgångsrika svenska forskare. En annan uppgift är att leverera projekt till andra storskaliga forskningsanläggningar där Sverige bidrar med finansiering, t ex CERN och ITER. På detta sätt bibehåller vi viktig kompetens i Sverige
  • Arbeta nationellt. Strukturen för institutet bör ha nationell förankring med hubbar, varaktiga teknikmiljöer, på de universitet/institut som är duktiga inom teknik till storskaliga forskningsanläggningar såsom Lunds universitet, Chalmers, Uppsala universitet, Luleå Tekniska universitet, Linköping universitet, KTH, Stockholm universitet, Mittuniversitetet och RISE.
  • Lär av forskningsanläggningarnas effektivisering av energiförbrukning. Exploatera denna teknikkunskap och tillgängliggör den i samhället som en komponent för energieffektivisering.
  • Säkerställ processer för teknik- och kunskapsöverföring till svensk industri. Big Science Sweden kan driva detta med sitt befintliga nätverk av industri, universitet och institut.
  • Formalisera samarbetet kring AI mellan CERN, ESS, MAX IV och Sverige.
  • Sluta prata om ett ESS-kansli och instifta istället ett Big Science-kansli för att främja Sveriges utveckling som Big Science-nation. Utse en Big Science-minister.

* Big Science är ett samlingsnamn för storskaliga forskningsanläggningar.